Schoonheidssalon Intens, gevestigd ’t Hou 31, 8404 GJ Langezwaag is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

www.schoonheidssalonintens.com
’t Hou 31
8404 GJ  Langezwaag
06-11 101 042

Persoonsgegevens die ik verwerk
Schoonheidssalon Intens verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voornaam en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@schoonheidssalonintens.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Schoonheidssalon Intens verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

 

De wettelijke grondslagen “Toestemming van betrokken persoon” en “Behartiging van gerechtvaardigde belangen” zijn hierop van toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Schoonheidssalon Intens verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Schoonheidssalon Intens gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Intens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalonintens.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Schoonheidssalon Intens wil je tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Schoonheidssalon Intens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schoonheidssalonintens.com